ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมติกา เชื้อสระคู
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม :