ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ เปลื้องพัฒนกุล
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
หน้าที่ในกลุ่ม :