ชื่อ - นามสกุล :นายสุพรรณ โตหนองหว้า
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Telephone :0872308434
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร