หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบูรณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสระคู สายดอนสั้น ช่วงหน้าบ้านอ.ดอกไม้
โดย : admin
อ่าน : 373
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการบูรณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสระคู สายดอนสั้น ช่วงหน้าบ้านอ.ดอกไม้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างลิ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน และขุดร่องระบายน้ำร่องดิน ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๑๖๗,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )