หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหว้า จากสามแยกหนองกุลา – ที่นานายศิลา เสนาวงศ์
โดย : admin
อ่าน : 310
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหว้า จากสามแยกหนองกุลา – ที่นานายศิลา เสนาวงศ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๙,๐๐๐ บาท( สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๐ )