หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗บ้านหนองข่า จากบ้านนายม้วน สีหินขาว –ถนนไปโนนบ้างร้าง
โดย : admin
อ่าน : 328
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗บ้านหนองข่า จากบ้านนายม้วน สีหินขาว –ถนนไปโนนบ้างร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๐๐๐ บาท ( สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )  (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๐ )