หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสนาม จากนางเติมรัมย์ แสงสองชั้น – หลังโรงเรียนบ้านสนาม
โดย : admin
อ่าน : 348
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสนาม จากนางเติมรัมย์ แสงสองชั้น – หลังโรงเรียนบ้านสนาม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )   (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๐ )