หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โดย : admin
อ่าน : 596
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านดอนยาง จากท่าไฮ – ปากคัดเค้า –หนองบ่อ จำนวน 3 จุด
              จุดที่ 1 ท่าไฮ เสริมดินคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 28.00 ลบ.ม
               จุดที่ 2 ปากคัดเค้า วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 5 แถว แถวละ 3 ท่อน รวม 15 ท่อน เสริมดินคันทางทางกว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม พร้อมเสริมดินคันลำน้ำเสียว 300 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง )
               จุดที่ 3 ทางไปหนองบ่อ เสริมดินคันทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 625.00 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 125.00 ลบ.ม.ตามแบบอบต.กำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,800.- บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)