หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตอกแป้นตําบลสระคู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย : admin
อ่าน : 386
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตอกแป้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตอกแป้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๙,๔๘๓.๐๘ บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทแปดสตางค์)